مدل های شیک و جدید لباس مجلسی 2014 (عکس)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 آوریل 2018

5595b telegram 170 70 مدل های شیک و جدید لباس مجلسی 2014 (عکس)

Article source: http://www.irannaz.com/stylish-clothes-stylish-new-model-2014-photos.html

انتظار این زن برای بارداری و سرنوشت شومش (عکس)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 آوریل 2018

c0ec9 telegram 170 70 انتظار این زن برای بارداری و سرنوشت شومش (عکس)

Article source: http://www.irannaz.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%85.html

سونوگرافی واژینال چیست

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 17 آوریل 2018

این مقاله به استفاده از سونوگرافی تشخیص به عنوان اولین ابزار ارزیابی اختلالات ژنیكولوژی تشخیصی به عنوان اولین ابزار ارزیابی اختلالات ژنیكولوژی تأكید دارد.

 

در مواردی كه سونوگرافی در بیماریهای خاصی از قبیل آندومتریوز و یا نئوپلاسمها از روشهای تشخیصی دیگری مانند MRI ویا CT استفاده می شود. امروزه دركلیه مطبهای ژنیكولوژی و مراكزخدمات تشخیصی تصویربرداری، سونوگرافی كاربرد چشمگیری دارد. اعتماد بالای بیماران به سونوگرافی و هزینه كم آن،آن را به عنوان یك ابزار قابل استفاده اصولی در ارزیابی اختلالات ژنیكولوژی معرفی نموده است.

 

بعضی از متخصصان از سونوگرافی واژینال (TVS) بصورت روتین جهت بررسی لگن استفاده می كنند،در حالیكه عده ای دیگر فقط در موارد مشكوك از آن استفاده می نمایند. استفاده از سونوگرافی واژینال بستگی به تجربه بالینی فرد انجام دهنده و ارتباط با زمینه های پاتوآناتومیك دارد. درمواردی كه سونوگرافی لگن تشخیص دهنده نباشد،جهت ترسیم بهتر ناهنجاریهای آناتومیكی از MRI و CT استفاده می شود. این دو وسیله در مراكز تشخیصی تصویری وجود دارند و هزینه آنها از سونوگرافی واژینال گرانتراست.اگرچه می توان جهت تشخیص قطعی،خصوصاً دربعضی اختلالات مانند آدنومیوزس كه یافته های سونوگرافی آن ممكن است جزیی باشد بطورانتخابی ازآنها استفاده كرد.جهت Staging نئوپلاسم هم MRI و CT ممكن است ضروری باشد.MRI و CT نسبت به سونوگرافی وابسته به تجربه فرد انجام دهنده نیست، و تصاویرمقاطع مختلف را بدست می دهند. این مقاله استفاده های رایج از روش های تشخیصی را در ارزیابی اختلالات ژنیكولوژیك بیان نموده و آنها را به تصویر كشیده است.

 

بخش های كوچكتر این فصل به شایعترین اندیكاسیون های تصویربرداری در ژنیكولوژی اختصاص دارند. دستگاه و تكنیك سونوگرافی سونوگرافی تشخیصی لگنی ممكن است شكمی (TAS) یا واژینال (TVS) باشد.در نوع شكمی، رحم و آدنكس ها از طریق مثانه متسع شده تصویرمی شوند.درنوع واژینال جهت به تصویركشیدن جزئیات رحم و تخمدان ها پروب داخل واژن قرار داده می شود.درسونوگرافی آبدومینال تصویركلی از رحم وراگانها درقسمت پایین شكم به دست می آید و اگر تأثیر چربی یا مزاحمتهای روده و یا سایر ارگانهای مجاورنباشد،بهترین فرم بررسی لگن خواهد بود.

 

بطوركلی برای توده های بزرگ مانند فیبرومهای شكمی كه تا بیرون لگن كشیده شده اند بهتراست از سونوگرافی آبدومینال استفاده شود.درمورد خانمهایی كه تخمدان ها درسطح قدامی قرار گرفته اند، سونوگرافی ابدومینال با مثانه پرتصویر بهتری از تخمدان ارائه می دهد. سونوگرافی واژینال رنگی داپلر خون جاری به طرف شكم و درون آن را نشان می دهد. همچنین برای افتراق توده های شكمی و تخمدانی و ارزیابی عروقی آنها می توان از این نوع سونوگرافی استفاده كرد. سونوگرافی ازطریق شكم تصویركلی لگن و ارگانهای لگنی را ارائه می دهد.جهت انجام این سونوگرافی مثانه باید كاملاً پر ومتسع باشد تا روده ها را به خارج از لگن راند. گاهی چربی زیر پوستی و چربی لگنی با افزایش انتشارامواج سونوگرافی مانع تصویردقیق و واضح می شود.

 

 

سونوگرافی آبدومینال

با ترانسدیوسر 3/5MHZ خطی یا Curve انجام می شود.محل استقرار پروب درسطح شكم و تخمدان ها است. تصاویر در مقاطع ساژینال،عرضی و مایل تهیه می شوند.سونوگرافی (Real Time)، دربررسی حركات دودی روده ها و مواردی مانند ورود ادرار از حالب به مثانه مهم است. احاطه به تصویر TVS زمانی كه قله تصویربطرف بالا باشد بهتراست،با اینحال بعضی ها ترجیح می دهند كه قله تصویر بطرف پایین باشد.بهرحال فرد امتحان كننده باید آشنا به صفحه اسكن و اعضای تصویر شده باشد. TVS اطلاعات جزئی تری نسبت به TAS فراهم می كند كه با تصاویر رحم در محور بلند و كوتاه بعنوان نشانگر مركز لگن شروع می شود.بعد ازآن،فرد امتحان كننده پروب را بطرف آدنكس ها هدایت می كند از ورید ایلیاك داخلی بعنوان تعیین بستر تخمدان استفاده می شود.محل تخمدان بخصوص در افرادی كه هیستركتومی شده اندبسیارمتغیراست.

 

ممكن است پروب به قسمت وسط واژن كشیده شود تا بتوان تصویر محوركوتاه رحم كه آنتی فلكس می باشد را رویت كرد.رحم رتروفلكس به راحتی دیده می شود چون درمسیرمحور آناتومیك واژینال قراردارد.فرد امتحان كننده می تواند به آرامی فشارمختصری روی شكم وارد كند تا متوجه تحریك اعضاء مذكورشود.درصورتی كه چسبندگی وجود نداشته باشد،باید رحم و تخمدان ها براحتی از هم جدا شوند و حركت كنند(موقع جلودادن پروب).این علامت بعنوان علامت عضو لغزنده (اسلایدینگ) نامیده می شود كه عدم وجود آن ممكن است دال بر وجود چسبندگی باشد. TVS با پروب های مختلفی ازجمله انحنای خطی-الكترونیكی و مكانیكال سكتورانجام می شود.

 

 

الكتروپروب های واژینال در فركانس بالا عمل می كنند كه بتوانند 10 سانتی متراول فیلد را نشان دهند.بعد از اینكه پروب با محلول ضدعفونی پاك شد باید با كاندوم پوشانده شود.برای راحتی بیمارپروب باید روی انگشتان فرد معاینه كننده كه مدخل خلقی واژن را به آرامی فشارمی دهد قرار گیرد.شایعترین پروب مصرفی درTVS آنهایی هستند كه اجزاء ترانس دیوسر چرخنده دارند(سكتور مكانیكال) و آنهایی كه از المان های چند گیرنده ای تشكیل شده اند كه سبب می شود تا موج با تحریك انتخابی الكترونیكی تشكیل شود(رشته انحنای خطی).

 

طرح قسمت تصویری پروب،بنام فوت پرینت (footprint) نیز براساس شكل و اندازه تغییرمی كند.بهترین و جزئی ترین تصویر توسط پروب ترانسدیوسربا انحنای فشرده كه دارای دنسیته خطی بالا است اعمال می شود.پروب های ترانس واژینال با فوت پرینت كوچك و تنه كوتاه در زنان یائسه (بعلت كاهش قدرت اتساع واژن) استفاده می شود. از تصاویرسونوگرافی می توان روی فیلم – كاغذ یا دیسك نوری كپی برداشت.در مواردی مثل هیستروسونوگرافی تصویری پروب براساس شكل و اندازه آن تغییر می كند. دراكثر موارد ترانسدیوسر پروب انحنای فشرده كه دارای دانسیته خطی بالا است،بهترین تصویر را می دهد. سونوگرافی داپلررنگی از طریق واژن (TV-CDS) اطلاعات آناتومیك TVS را با اطلاعات حاصل ازجریان خون درداپلر رنگی با هم می آمیزد.این وسیله گرانتراز TVS استاندارد است،ولی باید توجه داشت كه CDS-TVS اطلاعات بهتری را در مورد توده های لگنی به دست می دهد. TV-CDS جریان خون را در رحم و آدنكسها بررسی می كند.

 

جریان بطرف یا داخل عضو بوسیله بررسی موجهای اندكس رسیو (RI)(سرعت ماكزیمم سیستولی منهای سرعت سیستولی حداقل تقسیم بر سرعت ماكزیمم سیتولی)اندازه گیری می شود.فرد باید علائم بین زاویه 30 و 60 درجه رگ را جهت بررسی ایده ال امواج بدست آورد.شكل موج،منعكس كننده تغییرات فراكانس با گذشت زمان است كه ارتباط به سرعت دارد.كالرداپلراستاندارد براساس فركانس با نشان دادن رنگ قرمز بعنوان جهت جریان بطرف پروب و رنگ آبی بعنوان جهت جریان دورازپروب نمایان می شود. تكنیك TV-CDS وابستگی بسیار زیادی به اپراتوردارد ولی اطلاعات مهمی در مورد جریان خون به رحم وضمائم می دهد.

 

براساس اندیكاسیون بالینی،بررسی جریان خون شریانی و ورودی به رحم و ضمائم انجام می شود كه شامل بررسی جریان خون شریان رحمی و شاخه های آدنكسال آن و شریان تخمدانی و شاخه های آن است. درحال حاضراسكنرهای سازنده های مختلف،حساسیت های متفاوتی را نشان می دهند. بیماریهای آندومتریال بعلت نزدیك بودن پروب ترانس واژینال به رحم،آندومتر دراكثر موارد جزئیات بیشتری بررسی می شود،ولی بررسی اندومتر احتیاج به انجام تكنیك درست دارد.چون آندومترشكل غیرژئومتریك دارد،خطاهای اپراتورمی تواند باعث تشخیص ضخامت كاذب زیاد یا كم شود.این نكته حائزاهمیت است كه آندومتر را در بزرگترین مقطع طولی رحم و در حداكثر ضخامت فوندال رحم اندازه گیری كنیم كه این معرف اندازه گیری دو لایه آن است.سطح آندومتر ازنظر صاف یا نازك بودن نیز باید تعیین شود. TVSرل مهمی در بررسی بیمارانی كه خونریزی واژینال ناشناخته دارند،بازی می كند.

 

این نكته مهم است كه ازنظركلینیكی احتمالات تشخیصی بیماران با خونریزی واژینال قبل از یائسگی با بعد از یائسگی متفاوت است.عموماً خونریزی واژینال قبل از یائسگی با عدم تخمك گذاری همراه است درحالی كه پاتولوژی های مختلف مثل اندومتریت آتروفیك-هیپرپلازی و كانسر بعد ازیائسگی شایعتراست.درسنین تولید مثل،آندومتر براساس زمان سیكل قاعدگی و توسعه فولیكول تخمدانی تغییرمی كند. در فازقاعدگی،آندومترطبیعی بین 3تا5 میلی مترضخامت دارد با مختصر اكوژنیسیته، همانطوركه آندومتر تا حدود تخمك گذاری رشد می كند شكل چند لایه با ضخامت بین 5 تا 8 میلی مترایجاد می شود.لایه داخلی اكوژن معرف لایه بازال و لایه خارجی معرف لایه فونكسیونل است.

 

بعلاوه،فاصله اكوژن مركز معرف باز پس زدن موكوس سرویكال است.درفاز ترشحی،آندومتركاملاً اكوژن و بین 12تا14 میلی متراست. دربیماران پیش از یائسگی آندومتریت یا فیبروئید رحم اكثراً همراه با سیكل های بدون تخمك گذاری است.اثر فیبروئید روی آندومتردرمورد میوم ساب موكوس با جابجایی آندومترنمایان می شود.آندومتریت باعث افزایش مشتقات آندومتر و گاهاً مایع داخل حفره ای می شود.مایع داخل حفره ای در زنان ممكن است بعد ازیائسگی دیده شود.چنانچه ضخامت یك لایه ای آندومتر كمتراز 4 میلی متر باشد پدیده ای خوش خیم تلقی خواهد شد. فیبروئیدها باعث بهم خوردن نظم عضله های میومترمی شوند و بطور تیپیك هیپواكو بوده یا درمقایسه با میومترطبیعی اكوژنیسیته مخلوط دارند.بعضی فیبروئیدها دچاركلسیفیكاسیون هستند.پدیكول فیبروئید ساب سروز در زمان سونوگرافی نمایان است(یا درموقع معاینه لمس می شود). فیبروم ساب موكوس تا حفره رحمی ادامه داشته و آندومتر نازك روی آن را جابجا می كند.

 

این ضایعات در موقع سونوهیستروگرافی بهتر نمایان می شوند. بندرت فیبروئید بعنوان توده توپردرناحیه آدنكسال دیده می شود كه معرف انواع داخل لیگامانی یا پدیكوله است. TVS بالاترین رل تشخیص را در خونریزی های ناشناخته قبل یا بعد از یائسگی دارد. بطوركلی ضخامت آندومتر كمتراز 5 تا 8 میلیمتربعد از یائسگی در زنی كه تحت درمان دارویی نیست،طبیعی است.شكل آندومترنیز در بررسی ها مهم است زیرا تغییرات كیستیك كوچك در پولیپ های كوچك یا درمصرف تاموكسی فن و درمیومترزیرلایه آندومتردیده می شود.TVS در مواردی كه آندومتر ضخیم باشد ممكن است معرف هیچرپلازی باشد ولی ازنظرهیستولوژی اختصاصی نیست. دراین مورد ممكن است بیوپسی آندومتر یا كورتاژ تشخیصی مورد نیاز باشد.

 

ناحیه زیر آندومتردرمواردی كه ضخامت آندومتر وجود دارد باید بررسی شود و اگر نامنظمی دیده شود نفوذ میومتررا باید در نظر گرفت. TVS رل مهمی درتعیین افراد كاندید بیوپسی آندومتردارد.آندومتركمتر از 5 میلی متر مشخصه آندومتریت آتروفیك است در حالی كه آندومتربیشتر از 6 میلی متر ممكن است نشان دهنده هیستولوژی غیرطبیعی باشد.براین نكته تاكید كرد ضخامت كه آندومترباید دقیقاً اندازه گیری شود،چون تكنیك غلط یا فیبروئید مجاور می تواند اندازه گیری را واقعی سازد.

 

TVS نیزبهترین وسیله ارزیابی خونریزی های ناخواسته در زمان هورمون درمانی است.براساس رژیم های دارویی متفاوت، ضخامت آندومتر باید كمتر از 8 میلی متر باشد.دربعضی بیماران كه استروژن و پروژسترون استفاده می كنند تا 3 میلی متر اختلاف درضخامت ممكن است دیده شود كه بستگی به این مسئله دارد كه سونوگرافی درچه زمانی از چرخه قاعدگی انجام شده باشد.همینطور بیمارانی كه تاموكسی فن مصرف می كنند بطور سریال نیاز به سونوگرافی TV جهت بررسی ضخامت و نامنظمی آندومتر دارند چون در این گروه هیپرپلازی و كانسر شایع تر است.بعضی افراد نقاط كیستیك ظریف درمیومتر داخلی را كه معرف آدنومیوز(با عود فعالیت)است را در بیمارانی كه تاموكسی فن مصرف می كنند،گزارش كرده اند.

 

 

سونوهیستروگرافی

كه طی آن تزریق سالین درحفره رحمی صورت می گیرد در مواردی انجام می شود كه در TVS انجام شده روتین،شك به پولیپ یا فیبروز ساب موكوس وجود داشته باشد.دراین تكنیك از كاتتری نازك یا لوله تلقیح بعنوان وسیله ای برای تزریق سالین بداخل حفره رحمی استفاده می شود.پولیپ ها بطور تیپیك ساختمانی اكوژن دارند كه بداخل حفره نفوذ كرده است.درحالی كه فیبروئیدهای ساب موكوس اكثراً هیپواكوئیك هستند.این عمل بسیار مورد قبول بیماران بوده و باید درفاز فولیكولر انجام شود.

 

بعلاوه، در بیماران نازا می تواند چسبندگی رحمی را تشخیص دهد. لازم به ذكراست كه چسبندگی رحمی بصورت لایه های اكوژن نازك بین دو لایه اندومتر دیده می شود. موقعی كه آندومتر ضخامت بسیار زیاد و شكل غیرعادی دارد باید كانسرآندومتر در نظر گرفته شود.بیشتر مطالعات ضخامت بیش از 9تا 10 میلی متر را در كانسرآندومترگزارش می كنند.با بررسی فضای هیپواكو بین میومتر و آندومتر می توان احتمال نفوذ كانسر را مطرح كرد. نفوذ تومور معمولاً ساختار این لایه را برهم می زند.درموارد مشكوك یا مشكل،MRI با كنتراست می تواند به عنوان وسیله ای ثانویه برای بررسی بیشتر میومتراستفاده شود.

 

توده های لگنی سونوگرافی های TA و TV وسیله ای برای بررسی محل محتویات داخل توده و اختلالات همراه در بیماران با توده های لگنی می باشند،توده های بزرگتر از 10 سانتی متربهتراست از راه سونوگرافی شكمی بررسی شوند. TVS اطلاعات مهمی در مورد محل استقرار توده نسبت به رحم و تخمدان می دهد.سونوگرافی داپلررنگی تست ثانویه ای است كه برای بررسی واسكولاریته در موارد پیچش احتمالی یا ارزیابی خوش خیمی یا بدخیمی توده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نكات مهم تشخیصی براساس محل و محتویات داخل كیست درجدول شماره 1 نشان داده شده است. كیست های فیزیولوژیك،دیواره ای صاف بدون سپتوم های داخلی دارند. محل آنها در تخمدان با TVS اثبات می شود.این تكنیك بعد ازیائسگی بدون علامت كاربرد مهمی دارد،چون دریك مطالعه زنان تا 15% كیست تخمدان داشته اند كه این كیست ها درعرض 6 ماه تا یك سال ممكن است كوچك یا بزرگ شوند.احتمال بدخیمی آنها را باید با تست هایی مثل CA-125 ارزیابی كرد.در زنان قبل از یائسگی تشخیص ضایعات كیستیك كه خودبخود بهبود می یابند.از مواردی كه بطور دائم بزرگ می شوند مهم است.كیست جسم زرد هموراژیك بطورمشخص رشته های نازك فیبرینی اكوژن درتوده های هیپواكو با دیواره ای تا حدودی ضخیم و نامنظم دارد.جریان با امپدانس پایین مشخصه جسم زرد هموراژیك است.

 

تشخیص افتراقی توده های لگنی با TAS و TVS موقعیت قوام داخلی کیستیک کمپلکس توپر(SOLID ) تخمدان کسیت فیزیولوژیک کسیت های نئوپلاستیک کسیت درموئید کیست های نئوپلاستیک کیست های هموراژیک آبسه لوله ای -تخمدانی متاستازها تومورهای توپر تخمدان فیبروم آدنکسال کیست مجاور تخمدان آندومتریوم تومور لوله ای خارج تخمدانی هیدروسالپنکس –

 

رحم کیست تکاملی فیبروئید دژنره فیبروئید پایه دار سایر موارد – مالفورماسیون شریانی –وریدی دیورتیکولوز آپاندیسیت کومپلیکه لنفاد نوپاتی ازطرف دیگر وجود برجستگی های پاپیلریا سپتومهای نامنظم و ضخیم معمولاً همراه با تومورهای تخمدان می باشد.یافته های مورفولوژیك ابتدایی كانسر تخمدان ممكن است ضعیف باشد ولی وجود نامنظمی داخلی ثابت دریك توده در بیماران با ریسك فاكتور،احتمال بدخیمی را مطرح می سازد.

 

اگرچه اشكال سونوگرافیك توده ها غیراختصاصی است ولی برخی ازاین اشكال با درجه اختصاصی بالایی همراه است.یكی از اینها تصویر Ground potion آندومتریومی است كه حاوی لخته ارگانیزه می باشد.یافته دیگرنقاط یا مناطق اكوژنیك دركیست درموئید است.

 

در بعضی موارد كیست درموئید اكوهایی كه ازhair round خارج می شوند دیده می شود. بابالا بردن میزان دقت دستگاه سونوگرافی دیدن منطقه ای اكوژن در یك تخمدان طبیعی شایع است.اگر كیست درموئید در یك تخمدان دیده شود،بررسی تخمدان مقابل از نظر وجود كیست درموئید حائز اهمیت است زیرا در15% موارد كیست درموئید دو طرفه وجود دارد. TV-CDS بررسی تكمیلی توده های لگنی از نظرپتانسیل بدخیمی است. برای دستیابی به بهترین نتیجه،یافته های TV-CDS باید با یافته های مورفولوژیك و بالینی تطبیق داده شود.این تكنیك اگرچه محدودیت هایی دارد ولی درارزیابی قبل از عمل توده های لگنی كمك كننده است.

 

بستگی به تعداد سری های مطالعه شده دقت تشخیصی 80 تا 90 درصد در مورد این روش گزارش شده است.باید پذیرفت كه مقداری Overlap امپدانس دربعضی كیست های فونكسیونل و تومورها وجود دارد.با اینحال در زمینه های بالینی صحیح TV-CDS اعتماد بیشتری نسبت به TVS درتشخیص ضایعات خوش خیم از بدخیم ایجاد می كند. ضایعات بدخیم بطورغیرطبیعی امپدانس پایینی دارند.یك علامت كاهش امپدانس عروقی درعروق تومورها دیده می شود.بطوركلی بدخیمی ها تمایل به جریان پایین امپدانس با توده های عروقی در مناطق غیرطبیعی دارند.

 

این تست بعد از یائسگی حساسیت بیشتری دارد.چون ضایعات التهابی لگنی یا آندومتریوم یا جسم زرد هموراژیك نیزمی توانند جریان پایین امپدانس را نشان دهند. وقتی TV-CDS با TVS همراه می شود رل مهمی را در بررسی زنانی كه در معرض خطركانسرتخمدان هستند ایفا می كند.قراردادن آن در برنامه های تشخیصی ابتدایی وسیله خوبی برای تشخیص ابتدایی تومورهاست. مشكل اصلی در غربال گری كانسرهای تخمدان شیوع پایین آن است.با یافتن زنان با ریسك بالا و ادامه بررسی های تخمدانی و آندومتریال این بررسی ها ارزش بیشتری در ابتدایی ترین مراحل پیدا می كند.

 

بعضی گزارشات حاكی از 2 مورد كانسر تخمدان یا آندومتر در 1000 زن است كه تحت غربالگری قرار گرفته اند.اطلاعات داده شده باید شامل موارد بیماران زیاد در طی سالیان متعدد باشد تا بتوان موثر بودن غربالگری را تأیید كرد. درد لگنی TVS رل مهمی در بررسی بیماران با دردهای لگنی دارد.TVS می تواند بزرگی تخمدان و وجود فولیكول های نارس در سطح تخمدان كه درتخمدان پلی كیستیك دیده می شود را تشخیص دهد.

 

 

سونوگرافی داپلررنگی

می تواند جریان طبیعی یا غیرطبیعی را در تخمدان بررسی كند.ازآنجایی كه جریان سیاهرگ اولین جایی است كه در تورسیون تحت تأثیر قرار می گیرد CDS می تواند در تشخیص كمك كننده باشد.عدم وجود جریان سیاهرگی در یك سونوگرافی كالرداپلردقیق می تواند احتمال تورسیون را مطرح نماید. به این موضوع باید دقت كرد كه خطا در نسبت Gray scale به تقدم رنگ ممكن است به تشخیص غلط تورسیون بیانجامد.بنابراین لازم است كه جریان در حدود آدنكس بررسی شود تا اثبات شود كه عدم وجود جریان حقیقی است.یافته های CDS در تورسیون تخمدان به كامل بودن و مزمن بودن این بیماری هم ارتباط دارد. جریان در رگهای تغذیه كننده (علی رغم وجود پیچش)معمولاً دیده می شود.CDS همچنین می تواند برقراری جریان را پس از رفع تورسیون اثبات كند.

 

تورسیون لوله بطور مجزا نادرمی باشد كه ممكن است در كسانی كه جراحی بستن لوله های دو طرفه داشته اند دیده شود.CDS ساختمانی دوكی شكل و مجزا از تخمدان را نشان می دهد كه یا جریان دیاستولیك ندارد و یا جریان دیاستولیك آن معكوس شده است. یكی از علل شایع دردهای لگنی كیست هموراژیك می باشد.قسمت هموراژیك بطور تیپیك جریانی را نشان نمی دهد.در حالی كه بافت طبیعی تخمدان جریان سرخرگی سیاهرگی را نشان می دهد. آندومتریوم امواج مختلفی را نشان می دهد كه بستگی به زمان معاینه بیمار دارد در فاز قاعدگی،امپدانس پایین معرف خونریزی فعال در توده است درحالی كه در زمانهای دیگر سیكل،به علت لخته ارگانیزه امپدانس بالایی دید می شود.

 

آدنومیوزیس ممكن است تغییرات كمی را در TVS نشان دهد كه شامل نقاط نامرتب اكوژن درمیومتر زیرآندومتر می باشد. بندرت فضاهای كیستیك حقیقی در میومتر دیده می شود.واسكولاریته آدنومیوز نسبت به فیبروئید منتشرتراست كه نشان دهنده تیپ جریان سطحی لبه ای می باشدMRIبا كنتراست ممكن است در جهت اثبات آدنومیوز استفاده شود. هرفرد باید فكر مواردی مثل آپاندیسیت یا سنگ كلیه را بعنوان علل غیرژنیكولوژیك در ذهن داشته باشد.درTVS آپاندیسیت، توده ای دوكی شكل و غیرقابل كمپرس در قسمت پایین و راست شكم كه دیواره ای ضخیم (بیش از6 میلی متر) دارد را می بینیم.

 

بهترین راه بررسی درموارد احتمالی آپاندیسیت انجام سونوگرافی شكمی است كه همزمان فشار ثابت مختصری روی شكم وارد می كنیم.درصورت پارگی،مایع اطراف آپاندیس غیر طبیعی دیده می شود. در فاز حاد،افزایش جریان خون در اطراف آپاندیس دیده می شود.TVS همچنین می تواند سنگ كلیه را در قسمت پایین حالب نزدیك مثانه دربعضی بیماران نشان دهد. جریانات ادراری حالب بطور واضع در CDS دیده می شود و ساختمانهای اكوژن در قسمت پایین حالب در پایه مثانه قابل رویت است. نازایی TVS اطلاعات مهمی را در بررسی بیماران نازا فراهم می كند كه شامل بررسی متوالی رشد فیولیكولی و بررسی ضخامت و شكل آندومتراست.

 

تعداد فولیكولها و اندازه نسبی آنها نیزتعیین می شود.قطرفولیكول رسیده حدود 18 تا 20 میلی مترو ضخامت ایده آل آندومتر قبل از تخمك گذاری بین 7 تا 11 میلی متر است.چند لایه بودن آندومتر احتمال لانه گزینی را افرایش می دهد. اعمال هدایت شده از طریق سونوگرافی TVS مسیرواقعی عبور سوزن را به منطقه مورد نظرنشان می دهد.برای این هدف وسیله هدایت سوزن به تنه پروب می چسبد تا ازمسیر واقعی مطمئن شویم.این تكنیك برای تخلیه فولیكولی یا تخلیه ضایعات كیستیك مورد استفاده قرار می گیرد.كیست های پریتونئال و بقایای تخمدانی و آبسه های توبواوارین از این راه تخلیه می گردند.بعضی افراد تخلیه سوزنی آندومتریوم را در مواردی كه جراحی قبلی داشته اند،انجام داده اند.

 

 

سونوگرافی ترانس ركتال

را می توان برای هدایت انجام دیلاتاسیون و كورتاژ در مواردی كه سرویكس دیده نمی شود، استفاده كرد.موقعیت دیلاتاتورنسبت به سوراخ خارجی سرویكس دیده می شود. بمحض اینكه دیلاتاتور وارد سوراخ شد از سونوگرافی شكمی برای تعیین محل آن در رحم استفاده می شود.

 

همینطور TAS می تواند برای تعیین محل Uterine Tandem در موارد رایوتراپی استفاده شود. حاملگی نابجا TVS وسیله دقیقی برای تشخیص حاملگی نابجا است..در TVS وجود توده ای گرد و مجزا از تخمدان در بیماری كه حاملگی داخل رحم در او تشخیص داده نشده را مشكوك به EP می كند.حلقه لوله ای بدون مایع اطراف نشان دهنده EP پاره نشده است. یافته دیگر وجود مایع داخل صفاقی اكوژنیك است.با این روش جسم زرد را ازEP تشخیص می دهیم.لازم به یادآوری است كه جسم زرد در حدود تخمدان قراردارد.

 

 

سونوگرافی داپلررنگی

ممكن است اطلاعات بیشتری در مورد EP بدهد. CDS نقشه عروقی را نشان می دهد كه تخمدان را ازسایر اعضا آندكسال مجزا می كند.واسكولاریته EP از هیپوواسكولرتا هیپرواسكولر متغیراست و شكل موجی اختصاصی ندارد.شكل موجی جریان دیاستولیك معكوس درEP با نسج تروفوبلاستیك نكروزه دیده می شود. روشهای دیگر تصویر برداری MRI وسیله ای بسیار عالی برای بررسی بیماریهای لگنی است.

 

این بیماری ها شامل آدنومیوزیس،آندومتریت و توده های لگنی مثل كیست درموئید می باشد. با MRI در سطوح مختلف تصویری،اعضاء لگنی بررسی شده،و می تواند لنفادنوپاتی همراه با تومورها را نیزتشخیص دهد.MRI پیشرفته می تواند حتی درجه نفوذ سرطان آندومتر را به داخل میومتر بررسی كند. اسكن كامپیوتری توموگرافیك بخصوص برای بررسی لگن استخوانی استفاده می شود كه در نوع مارپیچی از دقت بالاتری برخورداربوده و زمان اسكن كمتراست.از MRI یا CT می توان برای بررسی آبسه های داخل شكمی استفاده كرد. استفاده ازسونوگرافی واژینال با كنتراست، وسیله ای امیدواركننده برای بازبودن لوله هااست كه معمولاً بعد ازهیستروسونوگرافی انجام شده و منجر به تجمع مایع اطراف تخمدان می شود.خروج ماده اكوژنیك از فیمبریا در لوله سالپنكس بازبخوبی دیده می شود. منبع:مامایی و بیماریهای زنان دنفورث

 

نویسندگان:دکترابوطالب صارمی و دکتر یزدی نژاد و همکاران


<!––>
<!––>
<!––>
<!––>
<!––>
<!––>

Article source: http://www.nazweb.ir/news_detail_5081.html

ترجمه الهی قمشه ای

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 16 آوریل 2018

ml>

800×600

به نام خداوند بخشنده مهربان

هر چه در آسمانها و زمين است همه به تسبيح و ستايش يکتا خداي عالم که مقتدر و حکيم است مشغولند. ( 1 )

 اوست خدايي که کافران اهل کتاب را (يعني يهود بني نضير را که به مکر، قصد قتل پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله کردند) براي اولين بار همگي را از ديارشان بيرون کرد و هرگز شما مسلمين گمان نمي‌کرديد که آنها از ديار خود بيرون روند و آنها هم حصارهاي محکم خود را نگهبان خود از (قهر و انتقام) خدا مي‌پنداشتند تا آنکه (عذاب) خدا از آنجا که گمان نمي‌بردند بدانها فرا رسيد و در دلشان (از سپاه اسلام) ترس افکند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه‌هاشان را ويران مي‌کردند، پس اي هوشياران عالم پند و عبرت گيريد. ( 2 )

 و اگر خدا بر آنها حکم جلاء وطن نمي‌کرد (سخت‌تر از آن) در دنيا (به قتل و اسارت مانند کفار بدر) معذّبشان مي‌کرد و (به هر حال) عذاب آتش در آخرت بر آنها خواهد بود. ( 3 )

اين (جلاء وطن و آوارگي آنها) براي اين بود که آنان با خدا و رسول او سخت دشمني و مخالفت کردند و هر که با خدا (و رسولش) دشمني آغازد عقاب خدا بسيار سخت است(4)

 آنچه از درختان خرما را (که در ديار بني نضير) بريديد و آنچه را بر پا گذاشتيد همه به امر خدا (و صلاح اسلام) و براي خواري و سرکوبي جهودان فاسق نابکار بود. ( 5 )

 و آنچه را که خدا از (مال) آنها به رسم غنيمت به رسول خود باز داد (متعلق به رسول است، زيرا) شما سپاهيان اسلام بر آن هيچ اسب و شتري نتاختيد و ليکن خدا رسولانش را بر هر که خواهد مسلّط مي‌گرداند و خدا بر هر چيز تواناست. ( 6 )

 آنچه را که خدا از اموال کافران ديار به رسول خود غنيمت داد آن متعلق به خدا و رسول و (ائمه) خويشاوندان رسول و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان (ايشان) است. اين حکم براي آن است که غنايم، دولت توانگران را نيفزايد (بلکه به مبلغان دين و فقيران اسلام تخصيص يابد) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع يا عطا کند) بگيريد و هر چه نهي کند واگذاريد و از خدا بترسيد که عقاب خدا بسيار سخت است. ( 7 )

 مقام بلند (يا غنائم) خاصّ فقيران مهاجرين است که آنها را از وطن و اموالشان به ديار غربت راندند در صورتي که (چشم از خانه پوشيده و) در طلب فضل و خشنودي خدا مي‌کوشند و خدا و رسول او را ياري مي‌کنند، اينان به حقيقت راستگويان عالمند. ( 8 )

 و هم آن جماعت انصار که پيش از (هجرت) مهاجرين (در مکّه به رسول ايمان آوردند و) مدينه را خانه ايمان گردانيدند و مهاجرين را که به سوي آنها آمدند دوست مي‌دارند و در دل خود هيچ حاجتي (و حسد و بخلي) نسبت به آنچه (از غنائم بني نضير) که به آنها داده شد نمي‌يابند و هر چند به چيزي نيازمند باشند باز مهاجران را بر خويش مقدم مي‌دارند (و جانشان به کلي از بخل و حسد و حرص دنيا پاک است) و هر کس را از خوي بخل و حرص دنيا نگاه دارند آنان به حقيقت رستگاران عالمند. ( 9 )

و آنان که پس از مهاجرين و انصار آمدند (يعني تابعين و ساير مؤمنين تا روز قيامت) دايم به درگاه خدا عرض مي‌کنند: پروردگارا، بر ما و برادران ديني‌مان که در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هيچ کينه و حسد مؤمنان قرار مده، پروردگارا، تويي که بسيار رؤوف و مهرباني. ( 10 )

 (اي رسول) آيا آنان را که نفاق ورزيدند نديدي؟ که با برادرانشان همان يهود اهل کتاب که کافر شدند (در پيوسته و) گويند: اگر شما از ديارتان اخراج شويد البته ما هم به همراهي شما خارج خواهيم شد و در راه حمايت شما از احدي ابدا اطاعت نخواهيم کرد و اگر (مسلمانان) با شما جنگ کردند البته شما را مدد مي‌کنيم، و خدا گواهي دهد که محققا آنها دروغ مي‌گويند. ( 11 )

 اگر آنها اخراج شوند هرگز منافقان با آنها خارج نمي‌شوند و اگر (مسلمانان) به جنگشان آيند هرگز ياريشان نمي‌کنند و اگر هم ياريشان کنند البته به جنگ پشت کنند و ديگر نصرت نخواهند يافت. ( 12 )

 اين مردم منافق در دلشان از شما بيشتر ترس دارند تا از خدا، زيرا آنها مردمي هستند که هيچ فهم و شعوري ندارند. ( 13 )

 (يهودان از ترس) بر جنگ با شما جمع نمي‌شوند مگر در قريه‌هاي محکم حصار يا از پس ديوار (دشمني مکر و حيله و جاسوسي)، کارزار بين خودشان سخت است، شما آنها را جمع و متّفق مي‌پنداريد در صورتي که دلهاشان سخت متفرق است، زيرا آن قوم داراي فهم و عقل نيستند. ( 14 )

 مثل حال اينان هم مانند همان قوم کافر پيشين است (يعني يهود قينقاع يا کفّار بدر) که (در دنيا) بدين زودي کيفر کردارشان را چشيدند و (در قيامت) هم عذاب دردناک بر آنها مهيّاست. ( 15 )

(اين منافقان) در مثل مانند شيطانند که انسان را گفت: به خدا کافر شو، پس از آنکه آدمي کافر شد بدو گويد: از تو بيزارم، که من از (عقاب) پروردگار عالميان سخت مي‌ترسم. ( 16 )

 پس عاقبت شيطان و آدمي که به امر او کافر شد اين است که هر دو در آتش دوزخ مخلّدند و آن دوزخ کيفر ستمکاران عالم است. ( 17 )

 الا اي اهل ايمان، خداترس شويد و هر نفسي نيک بنگرد تا چه عملي براي فرداي قيامت خود پيش مي‌فرستد، و از خدا بترسيد که او به همه کردارتان به خوبي آگاه است. ( 18 )

و مانند آنان نباشيد که به کلي خدا را فراموش کردند، خدا هم (حظّ روحاني و بهره ابدي) نفوس آنها را از يادشان برد، آنان به حقيقت بدکاران عالمند. ( 19 )

 هرگز اهل جهنم و اهل بهشت با هم يکسان نيستند، اهل بهشت به حقيقت سعادتمندان عالمند. ( 20 )

 اگر ما اين قرآن (عظيم الشأن) را (به جاي دلهاي خلق) بر کوه نازل مي‌کرديم مشاهده مي‌کردي که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذليل و متلاشي مي‌گشت. و اين امثال را براي مردم بيان مي‌کنيم باشد که اهل (عقل و) فکرت شوند. ( 21 )

 اوست خداي يکتايي که غير او خدايي نيست که داناي نهان و آشکار عالم است، اوست بخشنده و مهربان. ( 22 )

اوست خداي يکتايي که غير او خدايي نيست، سلطان مقتدر عالم، پاک از هر نقص و آلايش، منزّه از هر عيب و ناشايست، ايمني بخش دلهاي هراسان، نگهبان جهان و جهانيان، غالب و قاهر بر همه خلقان، با جبروت و عظمت، بزرگوار و برتر (از حدّ فکرت)، زهي منزّه و پاک خداي يکتا که از هر چه بر او شريک پندارند منزّه و (از آنچه در وهم و خيال و عقل انديشند) مبرّ است. ( 23 )

 اوست خداي آفريننده عالم امکان و پديد آرنده جهان و جهانيان، نگارنده صورت خلقان، او را نامهاي نيکو بسيار است، آنچه در آسمانها و زمين است همه به تسبيح و ستايش او مشغولند و اوست يکتا خداي مقتدر حکيم. ( 24 )

Article source: http://quran.anhar.ir/tarjome-7545.htm

آیت الکرسی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 16 آوریل 2018

ترجمه آیه الکرسی از مرحوم الهی قمشه ای

 

خدا یکتاست که جز او خدا نیست ، زنده و پاینده است هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود ، اوست مالک آسمانها و زمین ، که را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او ، علم او محیا است به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سپس خواهد آمد وخلق به هیچ مر تبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد ، قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر و نگهبانی آنها بر او آسان و بی زحمت است چه دانا و توانای با عظمت است.

در دین اجباری نیست،فرق میان پیشرفت و سقوط بیان شده است. پس آن کس که طغیانگر بودامّا به خدا ایمان آورد به بهترین دستاویز نجات (از پرتگاه) رسیده است که پاره شدنی نیست و خدا شنوا و دانا است. خدا پشتیبان افراد باایمان است آنها را از تاریکیها بیرون می ‌آورد و به طرف نور میبرد به همان صورت به کسانی که طغیان کردند کمک میکند چنان که که آنها را از نور بیرون آورده به درون تاریکیها میبرد.آنهایند اهل آتش جهنّم و همیشه در آن خواهند بود.

 

آیه الکرسی بزرگترین آیه قرآن

 

در آیه الکرسی نظرات مختلفی مطرح است که آیا آیه الکرسی همان آیه ۲۵۵ سوره مبارکه بقره می باشد ویا آیات ۲۵۶و۲۵۷ هم به آن اضافه شده است .در مجموع بزرگترین آیه قرآن که همان آیه ۲۵۵ سوره بقره می باشد اختصاص یافته به نام آیه الکرسی.

 

 

آیه الکرسی یعنی چه؟

 

تعریف کرسی در آیه ای که به آیه الکرسی معروف شده است:

 

کرسی از ریشه ( ک- ر – س ) گرفته شده و به معنی اتصال یافتن اجزای یک ساختمان به هم می باشد و نیز کرسی را تخت هم می گویند که بر آن می نشینند که در این زمینه می توان برای کرسی سه معنی آورد.

 

۱) علم الهی:

کرسی همان جسم بزرگ کیهانی است که زمین، خورشید و آسمان ونیز سایر اجزا ی آسمان را در برمی گیرد.

 

۲) جسم بزرگ کیهانی:

کرسی را همان یک جسم و جرم بزرگ کیهانی تصور کرد که تمام تمام اجزائی که در آسمان و زمین … است در آن جای می گیرد که از حضرت علی (ع) نقل شده است که آسمان وزمین وتمام موجودات در داخل این کرسی قرار دارندکه چهار فرشته به اذن خداوند آن را حمل میکنند.

 

۳) قدرت و سلطنت الهی:

کرسی را همان جهان هستی است که این جهان تمام تحت سلطه و قدرت حضرت احدیت بوده و هیچ جنبنده ای از دایره قدرت واحاطه و سیطره او خارج نمی شود وبدون اذن او هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

 

۴) عرش:

درلغت همان کرسی است که عرش در لغت فارسی به معنی رکن واساس هرچیز ویا سقف خانه گفته می شودبنا براین با توجه به این دو تعریف در مورد کرسی وعرش متوجه می شویم که کرسی ظاهر وعرش باطن هر چیز را گویند.

 

آیه الکرسی شأن نزول

 

در قرآ ن کریم آیا تی که بر پیامبر اسلام نازل می شد دارای علت وسببی بود که به اذن خداوند توسط فرشتگان برای رسول اکرم(ص) فرستاده می شد که در مجموع به آنها شأ ن نزول می گویند . و سبب نزول آیه الکرسی درسوره بقره احتمالا این بوده که قوم یهود معتقد بود ند که

 خداوند تبارک وتعالی پس از خلقت آفرینش آسمانها و زمین و… خسته شده و برای رفع خستگی روی کرسی نشست که آیه مبارک آیه الکرسی بر رد عقاید منحرف کننده قوم یهود نازل شد.

رسول اکرم (ص) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸و۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶-۲۷آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کندهمگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود.

سپس فرمودند : پروردگارا ما را به خانه پر گناه و به سوی کسانی که عصیان و گناه می کنند می فرستی ؛ در حالی که ما پاک و مطهر هستیم.

سپس خدای متعال فرمود :

به عزت و جلال خودم سوگند ، هیچ کس شما را بعد از نماز نخواند مگر این که او را در مرتبه بالای قدس جای دهم که از نعمت های آن استفاده کنند و در هر روز ۷۰ بار به او با نظر رحکت خود بنگرم و در هر روز ۷۰ حاجت او را برآورم هرچند که بسیار گناه کرده باشد که کمترین آن دعاها و حاجت ها و آمرزش گناهان باشد. او را از هر دشمنی پناه می دهم و برای پیروزی بر هر دشمنی یاریش می دهم و مانعی به جز مرگ برای بهشت رفتن او نباشد.

 

 

 جایگاه آیت الکرسی

امام محمد باقر از امیر المومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی که آیت الکرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الکرسیآیه ای است که از گنج عرش نازل شده و زمانی که این آیه نازل گشت هر بتی که در جهان بود با صورت به زمین خورد.

 

در این زمان ابلیس ترسید و به قومش گفت :”امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است باشید تا من عالم را بگردم و خبر بیاورم.

ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید مردی را دید و از او سوال کرد: ” دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاد”

مرد گفت “رسول خدا فرمود:” آیه ای از گنج های عرش نازل شد که بت های جهان به خاطر آن آیه همگی با صورت به زمین خوردند. ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن ها خبر داد.

 

آیت الکرسی سید آیات قرآن

 

پیامبر به حضرت علی (ع) فرمود: ” یا علی ! من سید عربم-مکه سید شهر هاست- کوه سینا سید همه کوه هاست- جبرئیل سید همه فرشتگان است – فرزندانت سید جوانان اهل بهشتند- قرآن سید همه کتاب هاست – بقره سید همه سوره های قرآن است – ودر بقره یک آیه است که آن آیه ۵۰کلمه دارد و هر کلمه ۵۰ برکت دارد و آن آیت الکرسی است.

 

 

پا داش کسی که آیت الکرسی را زیاد می خواند

 

عبدالله بن عوف گفته است:” شبی خواب دیدم که قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی کردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و کاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این کاخ را بشمار ؛ من هم شمردم ۵۰ درب داشت.

بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم ۱۷۵ خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم که از خواب پریدم و خدا را شکر گفتم.

صبح که شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف کردم.

او گفت : معلوم است که تو آیه الکرسی زیاد می خوانی. گفتم : بله ؛ همین طور است. ولی تو از کجا فهمیدی. گفت برای اینکه این آیه ۵۰ کلمه و ۱۷۵ حرف دارد. من از زیرکی حافظه او تعجب کردم. آنگاه به من گفت : هر که آیه الکرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود.

 

 

آیت الکرسی برای حفظ چشم

 

بعد از هر نماز دستان را روی چشم بگذارید و بعد از خواندن آیت الکرسی بگویید:”اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب(ع)”

جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آیه الکرسی بخواند و بگوید :” اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی”

امان نامه الهی

 

امام کاظم (ع) فرمود: از بعضی پدران بزرگوارم شنیدم که کسی داشت سوره حمد را می خواند پس حضرت فرمود: هم شکر خدا را به جای آورد و هم به پاداش رسید. بعد حضرت شنید که سوره توحید می خواند فرمود: ایمان آورد و ایمنی به دست آورد و سپس شنید که سوره قدر می خواند فرمود: راست گفت و آمرزیده شد و بعد شنید که آیت الکرسی می خواند فرمود: خداوند خالق امان نامه برایش فرو فرستاد.

 

 

قرآن برتر است یا تورات؟

 

روایت شده که از پیامبر (ص) پرسیدند: قرآن برتر است یا تورات؟ فرمودند: در قرآن آیه ای است که از تمام کتابهایی که خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آیه الکرسی است.

پیامبر فرمودند با فضیلت ترین آیه ای که بر من نازل شد آیه الکرسی است.

پیامبر فرمودند آیه الکرسی وسوره توحید عظیم تر از همه چیزهایی است که دون و پست تر از خداست.

پیامبر (ص) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست این آیه دارای دو زبان و دو لب است که در عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید.

رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج دو لوح را دیدم ، که در یک لوح سوره حمد و در لوح دیگر کل قرآن قرار داشت که سه نور از آن می درخشید . پس گفتم ای جبرئیل این نوره چیست؟ جبرئیل در جواب گفت : آن سه نور یکی سوره توحید و یکی سوره یاسین و دیگری آیه الکرسی می باشد.

پیامبر (ص) فرمودند: در معراج در آـسمان هفتم دیدم که ملائکه حجب سوره نور را می خوانند ، خزان کرسی آیه الکرسی و حمله عرش سوره مومن را می خوانند.

امام صادق (ع) فرمود: همانا من از آیه الکرسی برای بالا رفتن درجات استفاده می کنم.

امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحید و قدر را با آیه الکرسی بخوانید و بعد از آن برخیزید و و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهید که حاجاتتان بر آورده خواهد شد زیرا اسم اعظم هستند.

امام علی (ع) فرمودند اگر شما از آثار معنوی آیه الکرسی آگاه بودید در هیچ حال خواندن آن را ترک نمی کردید.

امام محمد باقر (ع) فرمودند: هر کس یک بار آیه الکرسی را بخواند خداوند هزار ناراحتی از ناراحتی های دنیا و هزار سختی آخرت رااز او دور می کند که کمترین ناراحتی دنیا فقر و کمترین سختی آخرت فشار قبر است.

رسول خدا در خواب به دختر خویش فرمودند: ترازوی اعمال خویش را با آیه الکرسی سنگین گردان. زیرا هرکس آن را قرائت نماید آسمان وزمین با فرشتگانش به جنبش و حرکت در آیند و خداوند را با صدای بلند به پاکی یاد کنند و او را بزرگ بدارند و تسبیح گویند. پس از آن تمامی فرشتگان از خداوند می خواهند که گناه خواننده آیه الکرسی را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد.

رسول خدا (ص) فرمودند: هرکس آیه الکرسی را یک بار بخواند اسم او از دیوان اشقیا و انسان های بد محو می شود.

امام رضا (ع) به نقل از پیامبر فرمودند: هر کس ۱۰۰ مرتبه آیه الکرسی را بخواند چنان باشد که همه عمر خود را عبادت کرده باشد.

 

بعد از نماز

 

پیامبر فرمودند: هر کس آیه الکرسی را بعد از نماز بخواند هفت آسمان شکافته گردد و به هم نیاید تا خداوند متعال به سوی خواننده آیت الکرسی نظر رحمت افکند و فرشته ای را بر انگیزد که از آن زمان تا فردای آن کارهای خوبش را بنویسد و کارهای بدش را محو کند.

رسول اکرم (ص) فرمود: یا علی بر تو باد به خواندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب. زیرا به غیر از پیغمبر و صدیق و شهید کسی به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمی کند و هر کس بعد از هر نماز آیه الکرسی را بخواند به جز خداوند متعال کسی او را قبض روح نمی کند و مانند کسی باشد که همراه پیامبران خدا جهاد کرده تا شهید شده است و فرمود: بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت می شود و به جز انسان صدیق و عابد کسی بر خواندن آیه الکرسی مواظبت نمی کند.

 

خداوند به موسی بن عمران وحی فرمود: کسی که بعد از نماز واجبش آیه الکرسی بخواند خداوند متعال به او قلب شاکرین – اجر انبیا و عمل صدیقین را عطا فرماید و چیزی جز مرگ از داخل شدن او به بهشت جلوگیری نمی نماید. مداومت نمی نماید به آن مگر پیامبر یا صدیق یا کسی که از او راضی شده ام و یا شخصی که شهادت را روزی او می نمایم.

 

زیادی علم وحافظه

 

پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمودند : ۵ چیز حافظه را قوی می گرداند: خوردن شیرینی – گوشت نزدیک گردن – عدس – نان سرد و خواندن آیت الکرسی

عالمی گوید : هر که علم می خواهد بر پنج چیز مواظبت می کند:

۱- پرهیزکاری در آشکارا و پنهان ۲- خواندن آیت الکرسی ۳- همیشه با وضو بودن ۴- نماز شب خواندن حتی اگر دو رکعت باشد. ۵- غذا خوردن به منظور نیرو گرفتن نه شکم پر کردن.

 

سفر

 

امام صادق (ع) فرمود: سفر را با دادن صدقه و یا با خواندن آیت الکرسی آغاز کنید. کسی که در سفر هر شب آیه الکرسی را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چیزهایی که همراه اوست.

 

حاجت

 

اگر برای کسی کار مهمی پیش آمده باشد و بخواهد که زود انجام شود و به صحرایی رود که در آنجا کسی نباشد و خطی دور خود بکشد و رو به قبله با تواضع بنشیند و ۷۰ بار آیه الکرسی را بخواند . بدون شک در آن روز حاجات او بر آورده شود . این کار تجربه شده است و شکی در آن نیست.

 

رسول اکرم (ص) فرمودند: هرگاه برای حاجتت از خانه ی خود بیرون آمدی آیه الکرسی را بخوان که حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.

 

امام علی (ع) فرمودند: هرگاه یکی از شما اراده حاجتی کند پس صبح روز پنج شنبه در طلب آن بیرون رود و در وقت بیرون رفتن آخر سوره آْ عمران ( آیه ۱۹۰تا آخر) و آیه الکرسی و سوره قدر و حمد را بخواند ، زیرا که در خواندن این ها حوائج دنیا و آخرت برآورده می شود.

 

در روایت آمده است هر کس آیت الکرسی را در وقت غروب بخواند حاجتش برآورده گردد.

 آیت الکرسی

Article source: http://www.saelin18.com/?p=12406

مدل های جدید لباس اسپرت فشن دخترانه 1392

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 16 آوریل 2018

3ecbe telegram 170 70 مدل های جدید لباس اسپرت فشن دخترانه 1392

Article source: http://www.irannaz.com/news_detail_15729.html

آموزش ساخت انواع موشک های کاغذی (تصویری)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 16 آوریل 2018

97799 tel آموزش ساخت انواع موشک های کاغذی (تصویری)

Article source: http://www.nazweb.ir/news_detail_3969.html

مراسم انتخاب زیباترین دختر چاق در فرانسه (عکس)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 16 آوریل 2018

720f5 telegram 170 70 مراسم انتخاب زیباترین دختر چاق در فرانسه (عکس)

Article source: http://www.irannaz.com/the-obese-girl-choose-the-most-beautiful-in-france-photos.html

متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 آوریل 2018

.16340 paeiz inashghaneziba photokade متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

16340 paeiz inashghaneziba photokade متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

 


 

 

مثل یک جریان موسیقی

مثل یک باران پاییزی

ناگهانی بودنت عشق است !

 

16340 paeizegashangh photokade متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز16340 paeizegashangh photokade متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش

در این پاییز تنهایی تو تنها آشنایم باش

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عاشق که باشی ، پاییز که باشد

باران که ببارد انار که هیچ

سنگ هم اگر باشی

دلت ترک میخورد

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

متن های پاییز با عکس پروفایل پاییزی

 

گوش کن …

صدای نفس های پاییز را میشنوی ؟

و این زیباترین فصل خدا می آید

غم و اندوهت را به برگ درختان آویزان کن

چند روز دیگر میریزند

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نگرانم

پاییز که برسد

ساعت ها را عقب می کشند

دلتنگی ام

یک ساعت زودتر می آید

 

80ad6 paeizeghashangh photokade 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeizeghashangh photokade 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز.

 

تنهایی

مثل باران پاییزی

وسوسه قدم زدن است در خیابان

که می روی و باز می گردی

و تازه می فهمی خیس شده ای تا مغز استخوان هایت !

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چه سختِ هم پاییز باشد ؛

هم ابر باشد

هم باران باشد !

هم خیابان ِ خیس …

امـــــا نه تـــــو باشی

نه دستی برای فشردن باشد

نه پایی برای قدم زدن باشد

و نه نگاهـــی برای زل زدن

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 30 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 30 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

دوباره پاییز

اما نه ((فصل خزان)) زرد

دوباره پاییز

اما نه فصل اندوه و درد

دوباره پاییز

فصل زیبای سادگی

دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی …

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نفس هایم در تلاطم بی تو بودن با لحظه های فراق آمیخته شدند

باران ها بی تو باریدند

گل ها بی تو شکوفه زدند

و من، درگیر میان باغ سیب در هیاهوی پاییز برای همیشه گیر افتادم

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 4 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 4 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

 

طبیعی است

پاییز، جای تابستان را می گیرد

ولی قبول کن

هیچکس جای تو را نمی گیرد !

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پاییز برای بعضی ها دل انگیز است و

برای بعضی ها غم انگیز

برای من فصل سردی دلهاست

فصل باریدن اشکها

فصل تنهایی قدم زدن روی برگهای نارنجی

فصل رقصاندن آتش سیگار در سیاهی و سکوت شب

اینروزها هوای دلم هم پاییزیست

 

80ad6 paeizeghashangh photokade 2 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeizeghashangh photokade 2 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم.

برگهای آرزوهایم، یکایک زرد می شد

آفتاب دیدگانم سرد می شد

آسمان سینه ام پر درد می شد

ناگهان توفان اندوهی به جانم چنگ می زد

اشک هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد

وچه چه زیبا بود اگر پاییز بودم،

وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وجودم پاره ای از شب

دلم تنهاترین پاییز

بساطم بقچه ی اندوه

دلم تنگ است

دلم اندازه حجم قفس تنگ است

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 6 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 6 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن

دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز

نمیدونی تو این هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باران که می بارد تو در راهی

از دشت شب تا باغ بیداری

از عطر عشق و آشتی لبریز

با ابر و آب و آسمان جاری

تا عطرِ آهنگ تو می رقصد

تا شعر باران تو می گیرد

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 7 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 7 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

داغ من بیشتر از آن است که فراموش شود

هر پاییز 

هر زمستان 

من بی تو بودنم را بهانه میگیرم !

بهارها می بارم

تابستان ها می سوزم !

تقویم من بدون تو بیهودگی محض است !

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست

خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست

هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل فصل قصه هاست

 

عکس های فصل پاییز قشنگ

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 8 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 8 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست

خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست

هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل فصل قصه هاست

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دوبیتی پاییز شب های ملال آور پاییز است 

هنگام غزل های غم انگیز است گویی همه غم های جهان امشب

در زاری این بارش یکریز است

 

80ad6 paeizeghashangh photokade 3 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeizeghashangh photokade 3 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

پاییزت پر از آرزوهای قشنگ

اولین لحظه های پاییزت پر از نم نم باران خوشرنگ

و من آرزومند آرزوهایت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد

با این همه

از منبر بلند باد

بالا که می رود

درخت ها چه زود به گریه می افتند !

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 10 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 10 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

برگ ریزان که باشد

باد سرد که بوزد

باران که بیاید

خلاصه بگویم

پاییز که باشد

از همیشه تنها ترم و عاشق تر

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فصل قشنگیست، پاییز

دل به دلش که بدهی

عاشق میشوی

دل به دلش که بدهی

پر از رنگ های دل چسب میشوی

دل به دلش که بدهی

با باران هایش

با هوای دو نفره اش

تو را یاد خاطراتی میاندازد

یاد آدمهایی که نیستند

که اگر بودند هم شاید دردی را دوا نمیکردند

 

80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 11 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeiz inashghaneziba photokade 11 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

 

پاییز فصل عاشقانه هاست

دل ام تابستان میخواهد آفتابی و گرم و داغ

از پاییز بیزار ام

عاشقانه و دو نفره است لعنتی !

برای منِ تنها پاییز جز درد چیزی نیست

از پاییز بیزارم … بیزار

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چه حکایت عجیبی است هوای پاییز !

تنها را تنها تر می کند و عاشق را عاشق تر

 

80ad6 paeizeghashangh photokade 3 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز80ad6 paeizeghashangh photokade 3 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

به آواهای شب هایم درآمیز

بیا ای رنگ مهتاب بلورینتو شعری تازه در من برانگیز

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هی پاییز

ابرهایت را زود بفرست

شستن این گرد غم از دل من

چندین پاییز باران می خواهد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تنهایی

نامِ دیگر پاییز است

هرچه عمیق تر

برگریزانِ خاطره هات بیشتر

 

جدیدترین عکس نوشته های فصل پاییز

 

عکس و متن فصل پاییز | سایت فتوکده

80ad6 Saranika photokade 1 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

بیوگرافی سارا و نیکا فرقانی اصل + زندگی شخصی و عکسها

80ad6 nfrjvh photokade متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

بیوگرافی رامبد جوان و همسرش + زندگی شخصی و طلاق

80ad6 rezarashidpour naghme photokade 0 متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

بیوگرافی رضا رشیدپور و همسرش نغمه مهرپاک + زندگی شخصی

80ad6 golivahamsar photokade متن های زیبا برای پاییز + عکس نوشته پروفایل پاییز

بیوگرافی گلشیفته فراهانی و همسرش + زندگی شخصی و طلاق

Article source: http://photokade.com/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/

بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 آوریل 2018

 

با توجه به مشکلات بلاگفا و از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از

اطلاعات و شعرها و همچنین محدودیت های بسیار وبلاگ،

وب سایت زیباترین اشعار راه اندازی گردید و بتدریج تمامی اشعار

و نوشته ها به آن وب سایت منتقل می گردد. 

آدرس وب سایت :

http://www.vahidnahalparvari.ir/

http://www.BestPersianPoems.ir/

http://www.BestPersianPoems.com/

منتظر حضورشما  می باشیم، 0ecf9 01 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسیلینک زیر:

0ecf9 adver بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

 اشعار زیبای حافظ

اشعار زیبای سعدی

اشعار زیبای مولوی

اشعار زیبای عطار نیشابوری

اشعار زیبای عراقی

اشعار زیبای ملک الشعرای بهار

اشعار زیبای محتشم کاشانی

اشعار زیبای خواجوی کرمانی

اشعار زیبای فیض کاشانی

اشعار زیبای فروغی بسطامی

اشعار زیبای منوچهری

اشعار زیبای هاتف اصفهانی

اشعار زیبای وحشی بافقی

اشعار زیبای اخوان ثالث

اشعار زیبای سهراب سپهری

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای فروغ فرخزاد

اشعار زیبای هوشنگ ابتهاج (سایه)

 دلنوشته های زیبا

شعر شانس روز

 

 سلام

 خیلی ممنون که به این وبلاگ اومدید . . .0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

امسال (خرداد 1389) بعد از روز تولدم، تصمیم گرفتم هر روز یک شعر یا قطعه خوب

را انتخاب و در وبلاگ بگذارم. امیدوارم قبل از رسیدن به خط آخر بتونم در این وبلاگ

به تعداد روزهای باقیمانده شعر نوشته باشم.

درضمن اگه از یک شاعر بطور پیوسته برای مدتی شعر گذاشته میشه دلیلش اینه

که نمی خواهم اشعار تکراری بگذارم و برای این منظور بایستی از یک روند ثابت

پیروی کنم.

  0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

 علاوه بر شعر روز كه به ترتيب شماره و نظم قبلي گذاشته ميشه، يك شعر ديگه به

عنوان “شعر شانس روز” از شعراي ديگه بدون شماره و  همچنین يك شعر معاصر

و نو با ترتيب و شماره گذاري M2 , M1 , … گذاشته می شود. همچنین سخنان ناب و 

قطعات ارزشمند از بزرگان و یا دیالوگ های به یاد ماندنی نیز به سایت اضافه می گردد.

 

                                      0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

 دوستهای خوبم نظر یادتون نره و

بازم به جزیره خودتون تشریف بیارید.0ecf9 24 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

 

 

http://www.vahidnahalparvari.ir/

http://www.BestPersianPoems.ir/

http://www.BestPersianPoems.com/

منتظر حضورشما  می باشیم، 0ecf9 01 بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسیلینک زیر:

0ecf9 adver بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی

 اشعار زیبای حافظ

اشعار زیبای سعدی

اشعار زیبای مولوی

اشعار زیبای عطار نیشابوری

اشعار زیبای عراقی

اشعار زیبای ملک الشعرای بهار

اشعار زیبای محتشم کاشانی

اشعار زیبای خواجوی کرمانی

اشعار زیبای فیض کاشانی

اشعار زیبای فروغی بسطامی

اشعار زیبای منوچهری

اشعار زیبای هاتف اصفهانی

اشعار زیبای وحشی بافقی

اشعار زیبای اخوان ثالث

اشعار زیبای سهراب سپهری

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای فروغ فرخزاد

اشعار زیبای هوشنگ ابتهاج (سایه)

 دلنوشته های زیبا

شعر شانس روز

 

امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید.

 وحید

برچسب‌ها:

Article source: http://savn365poems.blogfa.com/