آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 10 مارس 2018

Description

 

چکیده :

از نتایج مهمی که تلاقی تمدنهای یونانی و مصری در اسکندریه به بار آورد، ایجاد مکتب خاصی بود که به نام هرمس شهرت یافت و اثر عمیقی در علوم و فلسفه از خود به جای گذاشت. اما در ابتدا باید به هویت هرمس که نزد پیروان این مشرب بانی و موسس این مکتب محسوب می شده است نظری افکند.

شخصیت هرمس برای هر قومی در شخص معینی تجلی می یافته است. طاط در نزد مصریان، اخنوخ پیش عبریان و در کتاب مقدس، هوشنگ در نزد پارسیان عصر باستان و ادریس نبی در متون اسلامی و در نزد مسلمانان، که این اسامی حکایت وجود از شخصی با هویت مشابه را دارد.

در فرهنگ اسلامی، حوزۀ عرفان و تصوف از ظرفیت های ویژه ای برخوردار بوده است و پیشینۀ این قلمرو از فرهنگ دینی، همواره محل تلاقی سنت های گوناگون به ویژه سنت های تأویلی و باطنی مشرق زمین بوده است و بیشترین انعکاس سنت هرمسی را باید در عرفان و تصوف اسلامی جستجو کرد. بی شک یکی از بزرگترین عرفا و متفکرین اسلامی شیخ محمود شبستری است و کتاب معروف او به نام گلشن راز حاوی هزار اشعار عرفانی و حکیمانه است که با وجود حجم کم، یکی از آثار با ارزش و مشهور عرفانی است.

نگارنده در این رساله به معرفی باورها، دیدگاها و باورداشتها و معتقدات هرمسی که در گلشن راز شیخ محمود شبستری نمود یافته پرداخته است.

کلید واژه :

هرمس، گلشن راز، شیخ محمود شبستری،عرفان

مقدمه :

در آینه گذشته می توان رخسار مردان خدایی را دید، که بر نفس خویش لگام زدند و به امید فرجام بودند و راستی را پیشه کردند، به خود سخت گرفتند تا دیگران راحت یابند و این را هنر زندگی نامیدند. اگر چه در عصر باستان می زیستند ولی آوازۀ زندگی آنان به روزگار ما رسیده است؛ شاید سّر این جاودانگی این است که به نوعی، به حقیقت، آنان نیز ماندند. شاید ما نیز چون در آینۀ تاریخ به آنان نظر کنیم، سیمای خود را بیابیم زیرا حقیقت، سبب وحدتِ واصلان حقیقی است.

     هرمس یکی از آن نام هاست که سالکان و پویندگان طریقت در وادی حقیقت با آن روبرو می شوند آیین هرمسی بسیار قدیمی است . سنت ها و آثاری به وی نسبت می دهند که دست به دست گشته است و به روزگار ما رسیده است. چند و چون در حقیقت این ماجرا دلکش است ولی دلکش تر آن است که سخنان او و طرز فکر و شیوۀ حقیقت جویی وی بر جای مانده است گرد و غبار زمان ، بر حقیقت آن نشسته است، ولی خوشبختانه آن را از بین نبرده است.

      آنچه از او بر جای مانده است، منسوب به سالهای بسیار دراز است ولی حقیقت حرفهای او هنوز باطراوت به نظر می آید. « ادیان روحانی تر و غنی تر از آئین هرمس، در روزگار ما بسیار می توان یافت ولی جالب این است که حرفهای جملگی نظیر و شبیه هم اند. یعنی اگر ادیان وحدت دارند، در این است که به مقام و منزلت آدمی اعتنا کرده اند و آن را رفیع ساخته اند.» (فرک، گندی، 1384، 5)

     اگر چه هرمس واژه ای یونانی است، ولی در فاصلۀ قرنهای اول تا چهارم میلادی، زمینۀ شکل گیری نوشته هایی در فرهنگ غربی فراهم شد که از«سویی با تعالیم و آموزه های انبیای عهد عتیق و از سویی با تعالیم دانایان و اساطیر یونانی، مصری، ایرانی، و بابلی پیوندداشت.»(کلباسی اشتری، 1386 ،8)

این پایان نامه شامل پنج فصل است، که فصل اول کلیات تحقیق و فصل دوم به طور مفصل در مورد هرمس و سنت آن و چگونگی نفوذ آن در اسلام و بهره مندی ابن عربی و پیروان آن، که شیخ محمود شبستری خود یکی از پیروان و تابعان بنام ابن عربی از مکتب هرمسی است و همچنین در مورد شیخ محمود و مبانی عرفان او و اوضاع عرفان تصوف در زمان حیات او. فصل سوم نیز در مورد عرفان و تصوف و خاستگاه آن و تأثیرعرفان بر شعر و ادب است.

فصل چهارم استخراج نگره ها و عقاید و مبانی عرفانی مشترک که در متون هرمس و گلشن راز شیخ محمود شبستری نمود یافته است.

فصل پنجم نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات و فرضیه هایی که در کلیات به آنها اشاره شده است.

اکنون که این رساله با اتکال بر خداوند متعال به پایان رسیده است بر خود واجب می دانم که از زحمات بزرگان و سروران عرصه سخن و ادب خانم دکتر منصوری که با راهنمایی های گرانقدر خود، طی کردن راه سخت این پژوهش را بر اینجانب هموار نمودند کمال تشکر و قدردانی را به عمل بیاورم و عمری دعاگوی زحمات بی شائبه ایشان باشم.

هم چنین از زحمات ارزنده مشاور آگاه و فرهیخته جناب دکتر مالملی که در این مدت یاریگر بوده اند سپاس گزاری کنم. در پایان امیدوارم تلاش هایی که در زمینۀ پژوهش حاضر انجام پذیرفته توانسته باشد به نتیجه و ثمره نهایی خود رسیده باشد و مورد نظر استادان بزرگوار عرصۀ علم و ادب قرار گیرد.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 بیان مسأله

مساله اساسی، مطالعات مربوط به هرمس و مکتب هرمسی و کشف و بازشناسی و استخراج بن مایه های عرفانی مشترک  در دیدگاههای شیخ محمود شبستری و هرمس است. اما آنچه به پایان نامه ی ما مربوط می شود یافتن و باز نمودن نگره های هرمسی در گلشن راز شیخ محمود شبستری است.

نگارنده در این رساله قصد دارد که نگره های هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری، که در بردارنده اندیشه های عرفانی کهن فارسی است و در آن بیان مفاهیم صوفیانه با شور و شوق و روانی ویژه ای هموار گردیده است، استخراج کند.

نخستین پرسش در زمینۀ بحث حاضر است که اساساً هرمس کیست و چرا و چگونه منشأ ظهور نوشته ها یا سنتی علمی- فلسفی و عرفانی به همین نام قرار گرفته است. در پاسخی کوتاه      می توان گفت هرمس را معادل افراد گوناگونی در فرهنگ های مختلف دانسته اند و شاید آنچه باعث این تطابق شده است به وجوه مشترک این شخصیت ها باز می گردد.

1- 2  اهداف تحقیق

     1-اهداف کلی مورد نظر این رساله، چنان که از عنوانش برمی آید، معرفی دیدگاهها و عقاید و سلوک عملی و مبانی عرفانی هرمسی است که در گلشن راز جلوه یافته است.

         رسالۀ حاضر ناظر بر مجموعه ای از اهداف کلی است و انتظار می رود که این رساله بتواند    خواننده را پس از مطالعۀ کامل متن، به اهداف مورد نظر رهنمون شود و بر یک یک آنها اشراف دهد.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کشف و شناسایی عقاید و اندیشه های هرمس و آثار بزرگان ادب چون شیخ محمود شبستری که علاوه بر کمک به فهم و درک هر چه بیشتر آنچه منظور نظر ایشان بود، باعث انس و الفت بیشتر دوستداران ادب فارسی و نیز سبب بیشتر لذت بردن از همنشینی و همراهی با کلام ایشان است. بنابراین شناسایی هر چه بیشتر آثار بزرگان و کشف و مقایسه اندیشه های آنان کاری در خور علاقه    و توجه است.

1-4  سوالات و فرضیه های تحقیق

 • آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری یافت؟
 • آیا شیخ محمود شبستری مستقیماً از اندیشه های هرمس برخورداری و اطلاع داشته است؟
 • کدام حوزه از گسترۀ عرفان بیشتر در اندیشه های هرمس و آثار شبستری نمود یافته است؟

فرضیه ها

 • فرض ما چنین است که شیخ محمود شبستری از اندیشه های عرفانی هرمس بهره گرفته است.
 • وحدت وجود، کشف و شهود و تکثر در آثار هر دو مشهود است.
 • در عرفان نظری اندیشه های ابن عربی و هرمسی جلوۀ خاصی در اشعار عرفانی شبستری دارد.

1-5  روش اجرای تحقیق

      از میان روشهای گوناگون تحقیق و پژوهش، روش ویژۀ  علوم انسانی و آن شاخه از دانش های        نظری که به مشاهده و بررسی از نزدیک با سوژۀ مورد مطالعه راه نمی برد، دستور کار رسالۀ حاضر قرار گرفته است.

     تحقیق و بررسی  نگره های هرمسی موجود در گلشن راز شیخ محمود شبستری تنها از طریق آثار پیشین پژوهندگان این رشته و در فضای کتابخانه ممکن می گردد. خوانش متون عرفانی و تصوف و شرح های بسیاری که بر گلشن راز نوشته شده و هم چنین بررسی اطلاعات دریافتی جهت دستیابی به نتیجه، در کتابخانه و اینترنت امکان دارد.

   در نگارش مطالب کوشیده ایم تا از تکرار مکررات خودداری ورزیم و از ذکر یافته های پیشین پژوهندگان، که از بسیاری تکرار به حوزۀ بدیهیات راه یافته اند خودداری شود و مجال پژوهش به ذکر نکات تازه تر اختصاص می یابد.

بدین ترتیب ابزار کار ما در پژوهش، منابع نام برده در پایان رساله است.

1-6 پیشینه ی تحقیق

منابع و مآخذ:

*قرآن کریم

 • آموزگار، ژاله،1380 ،تاریخ اساطیری ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم
 • ابراهیمی دینانی،1379 ،غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ پنجم
 • ابوالخیر، ابوسعید، 1320،اسرار التوحید، به کوشش احمد بهمنیار، تهران
 • ابن ندیم،1355، الفهرست، نشر طهران
 • ابن عربی، محی الدین،1387، فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی، دکتر گل بابا سعیدی، تهران نشر زوار
 • ___________، 1389،فصوص الحکم، محمدعلی موحد-صمد موحد، تهران، نشر کارنامه، چاپ چهارم
 • افلاطون،1380، دورۀ آثار افلاطون، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم
 • الهی قمشه ای، بهشتی شیرازی، حسین و سید احمد،1388، کیمیا دفتری در ادبیات و هنر و عرفان، تهران، انتشارات روزنه چاپ چهارم
 • بجنوردی، کاظم،1375، دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، انتشاران حیان، چاپ اول

    10-بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد، 1388،تاریخ بلعمی، تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات زوار، چاپ چهارم

    11-پورنامداریان، تقی،1386، رمز و داستانهای رمزی در ایران، تهران، انتشارات علمی فرهنگی

    12-پین سنت، جان، 1380،اساطیر یونان، ترجمه باجلان فرخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول

13-حافظ، 1378،دیوان اشعار، تصحیح محمد قزوینی، دکتر قاسم غنی،تهران، انتشارات یاسین، چاپ ششم

14-حکیمی، محمود،1381، همراه با عارفان و عیاران و جوانمردان، تهران، انتشارات حریر، چاپ اول

15-حلبی، علی اصغر،1381، شناخت عرفان و عارفان ایرانی، تهران، انتشارات زوار، چاپ چهارم

16- ­ـــــــــــــ ، 1377،مبانی عرفان و احوال عارفان، تهران، انتشارات اساطیر

17-خاقانی، 1365،دیوان اشعار، تصحیح ضیاء الدین سجادی، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم

18-جامی، عبدالرحمن،1386، هفت اورنگ، تصحیح مرتضی مدرس گیلانی، تهران، انتشارات اهوار-مهتاب، چاپ دوم

19-دهخدا، علی اکبر، 1328،لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

20-راستگو، محمد، 1383،عرفان در غزل فارسی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول

21-رضی، سید هاشم،1384، حکمت خسروانی، تهران، انتشارات بهجت، چاپ سوم

22-زرین کوب، عبدالحسین،1353، جستجو در تصوف، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم

23-­ـــــــــــــــــــــ ،1353، ارزش میراث صوفیه، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم

24-زمخشری، محمود بن عمربن محمد،1389، تفسیر کشاف، ترجمۀ مسعود انصاری، تهران، انتشارات ققنوس

25-ژیران، ف، 1375،اساطیر یونان، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول

26-سبحانی، توفیق. ﻫ .، 1384،مقدمه ای بر شرح گلشن راز، تهران، نشر علم، چاپ اول

27-سجادی، ضیاء الدین،1380، مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم

28-سجادی، جعفر،1370، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، انتشارات طهوری

29-ـــــــــــــ ،1361، فرهنگ علوم عقلی، تهران، انجمن حکمت و فلسفۀ ایران

30-سپهری، سهراب،1392، هشت کتاب، تهران، نشر ذهن آویز، چاپ دوم

31-سعدی، گلستان،1381، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم

32-سهروردی، شهاب الدین،1367، حکمت الاشراق، ترجمه و شرح سید جعفر سجادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

33-شبستری، شیخ محمود،1387، گلشن راز، شیخ علی سعادت پرور، تهران، انتشارات احیاء کتاب، چاپ چهارم

34-شبستری، شیخ محمود، 1383،رسالۀ حق الیقین، دکتر جواد نوربخش، تهران، انتشارات یلدا قلم

35-شهروزی، شمس الدین محمد،1365، نزهه الارواح و روضه الافراح، ترجمه مقصود علی تبریزی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول

36-طباطبایی، سید محمد حسین، 1363،تفسیر المیزان، ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا

37-طبرسی، شیخ ابوعلی فضل بن الحسن، 1380،ترجمه حجت الاسلام آقا علی کرمی، تهران، انتشارات فراهانی

38-صبور، داریوش، 1349،عشق و عرفان و تجلی آن در شعر فارسی، تهران، کتاب فروشی زوار، چاپ اول

39-صفا، ذبیح الله، 1384،تاریخ ادبیات در ایران، تهران، انتشارات فردوسی

40-صفی نیا، نصرت، 1381،آغاز سخن در شعر فارسی، تهران، انتشارات هور آفرید، چاپ اول

41-عبدالصمدی، محمود،1361، سیر در تصوف و عرفان ایران، چاپخانه گیلان

42-عطار نیشابوری، فریدالدین، 1387،الهی نامه، مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم

43- ـــــــــــــــــــــ ،1392، تذکره الاولیاء، تصحیح دکتر محمد استعلامی، تهران، انتشارات زوار، چاپ  بیست و چهارم

44-غنی، قاسم، 1330،تاریخ تصوف در اسلام، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ دوم

45- فردوسی، ابوالقاسم،1384، شاهنامه، تهران، انتشارات هرمس، چاپ دوم

46-فرک و گندی، تیموتی و پیتر،1384، هرمتیکا حکمت مفقوده فرعونان، ترجمه فریدالدین رادمهر، تهران نشر مرکز، چاپ اول

47-قبادیانی، ناصرخسرو،1387، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انتشارات معین، چاپ سوم

48-قشیری، ابوالقاسم، 1361،رساله قشیریه، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم

49-قفطی، جمال الدین،1347، تاریخ الحکماء، به کوشش بهین دارایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

50-کاشفی، محمدرضا،1386،عرفان و تصوف، تهران، انتشارات معارف، چاپ پنجم

51- کاشانی، عزالدین، محمود،1389، مصباح الهدایه، تصحیح جلال الدین همایی، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول

52-کلباسی اشتری، حسین، 1386،هرمس و سنت هرمسی، تهران، نشر علم، چاپ اول

53-گرین، اجرلنسلین، 1366،اساطیر یونان از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس، ترجمه عباس آقاجانی، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول

54-لاهیجی، شمس الدین محمد،1388، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، تصحیح دکتر محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران، انتشارات زوار، چاپ ششم

55-لویزن، لئونارد،1379، فراسوی ایمان و کفر شیخ محمود شبستری، ترجمه مجدالدین کیوانی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول

56-مجلسی، بحارالانوار،1331ق، چاپ سنگی

57-مستوفی، حمدالله، 1364،تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات امیرکبیر

58-مسعودی، ابوالحسن علی، 1365،التنبیه و الاشراف، ابوالقاسم پاینده، تهران، نشر علمی و فرهنگی، چاپ دوم

59-معین، محمد، 1378،فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر

60- مطهری، مرتضی، 1391،انسان کامل، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجاه و سه

61-مولوی، دیوان شمس،1387، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات نگاه، چاپ چهارم

62-مولوی،1388، مثنوی معنوی، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ نهم

63- ناس، جان،1373، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم

64-نصر، سید حسین، 1371،معارف اسلامی در جهان معاصر، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم

65-نظامی،1376، شرف نامه، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، انتشارات قطره، چاپ اول

66- __  ،1376، اقبال نامه، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، انتشارات قطره، چاپ اول

67-نوربخش، جواد،1382، کشکول نور، تهران، انتشارات یلدا قلم

68-ــــــــــــ ،1382، فقر و فقیر، تهران، انتشارات یلدا قلم

69-نیکلسون، رینولد،1358، تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا، ترجمه محمدرضا شریفی کدکنی، تهران، انتشارات توس

مقالات :

 • گنون، رنه،1387، هرمس و زبان مرغان، ترجمه امین اصلانی، تهران، انتشارات جیحون، چاپ اول
 • گوهری، محمدجواد،1368، هرمس، فصلنامه فرهنگ، تهران، دوره چهار و پنج، پاییز

پایان نامه

 • منصوری، سیما،1389، نگره های مهری در حماسه های ایرانی، (دکترا)، اراک، دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات، زمستان

 

 

 

Islamic Azad University

Izeh Branch

Department of farsi Language Aud literature 

Thesis ” M.A.”

On farsi Language Aud literature 

                                                   Subject:                                  

Hermetic theoyy in a Golshane- Raz Shikh

Mahmoud Shabestary

 

Thesis Advisor:

Dr.Sima.Mansouri

Consulting Advisor:

Dr.Omidvar Malmoli

By:

Sara Makvandi

Summer 2014

 

“Abstract “

The critical formula that connection of a civilizations Greek and Egyptian achieved in Alexandria, combined a special propagandize called famous as Hermes that it stays surpassing outcome on scholarship and philosophy. But in a initial time it should demeanour during a Hermes ideutity that is critical for a followers. Which they are a owner of this school.

Hermes impression for any ethic in sold chairman has mani fested. That wich  Egyptian,Akhn v kh during a steer of Hebrews and in Bible. Hoshang with Persian and soothsayer Idris in Islamic texts and these names have a same Personalvity in a steer of muslims.

In Islamic culture, a range of mysticism and Sufism has individual ability and a story of this range from Islamic culture, has been connection of several tradition generally inter pretation and enigmatic tradition of oriental, and many simulate of a Hermetic tradition should be sought in Islamic mysticism.

Undoubtedly one of a biggest mystics and thinkers is sheikh mahmoud shabestary, and his famous book called Golshane-Raz that contains thousand of verses  poems that are my stical and correct and in annoy ofitssmall volume, though it is one of a profitable and famous works in Persian.

The author of this paper is to in belittle beliefs, Hermetic viewpoint that is exist in Golshane- Raz, Sheikh Mahmoud Shabestary.

Key words:

Hermes, Golshane- Raz, Sheikh Mahmoud Shabestary, my stoicism

 

Article source: https://farsidocument.com/product/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%A7/

نتایج جستجو قمشه
               
N1391923696 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... N1391945106 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... N1391944604 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... N1391944117 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ...
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... 8,700 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... 8,000 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... 8,000 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ...
     
     
               
N1391945811 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... N1352701081 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... N1350834344 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... N1355192786 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ...
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... 7,000 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... 6,500 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ... 5,500 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ...
     
     
               
N1355981482 آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ...      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان buy آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری ...            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code