شعرای سده چهارم و نیمه اول سده پنجم

رودکی • بلخی • دقیقی • کسایی مروزی • رابعه قزداری • فردوسی ( شاهنامه ) • فرخی سیستانی • عنصری • منوچهری دامغانی • ابوسعید ابوالخیر ( رباعیات )

شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری

فخرالدین اسعد گرگانی • بابا طاهر ( دوبیتی ها ) • ناصر خسرو • مسعود سعد سلمان حکیم عمر خیام ( رباعيات ) سنایی غزنوی ( رباعیات )انوری ( غزلیات ) • ظهیرالدین فاریابی • خاقانی شروانی ( رباعیات ) • نظامی گنجوی (مخزن الاسرار / خسرو و شیرین / لیلی و مجنون / هفت بزم بهرام گور / خرد نامه ) • عطار نیشابوری ( منطق الطیر )سوزنی سمرقندی (دیوان هذلیات)


شعرای سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری

مولوی ( مثنوی معنوی / رباعیات )• سعدی (بوستان/ گلستان /هذلیات / غزلیات /ترجیع بند) • سیف فرغانی ( دیوان اشعار )شیخ محمود شبستری ( گلشن راز ) • امیر خسرو دهلوی • خواجوی کرمانی ( غزلیات ) • ابن یمین • عبید زاکانی ( رساله ی دلگشا / عشاق نامه ) • سلمان ساوجی • حافظ ( دیوان اشعار / غزلیات 1 / غزلیات 2 / ساقی نامه / قطعات ) • فخر الدین عراقی ( دیوان اشعار / رباعیات ) • اوحدی مراغه ای ( ده نامه )

شعرای قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری

شاه نعمت الله ولی عبدالرحمن جامی ( هفت اورنگ ) • هلالی جغتایی • اهلی شیرازی •


شعرای قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم هجری

لسانی شیرازی • وحشی بافقی ( دیوان اشعار / رباعیات / ناظر و منظور ) • محتشم کاشانی • عرفی شیرازی • شیخ بهایی (رباعیات / منظومه شیر و شکر / منظومه نان و پنیر / منظومه نان و حلوا ) • طالب آملی • هاتف اصفهانی (دیوان اشعار /رباعیات) • کلیم کاشانی • صائب تبریزی (غزلیات)


شعرای دوره بازگشت ادبی

مشتاق اصفهانی • فتحعلی خان صبا • نشاط اصفهانی • وصال شیرازی • فروغی بسطامی • سروش اصفهانی • قاآنی • یغمای جندقی •

شعرای دوره مشروطه

نسیم شمال • ملک الشعرا بهار ( گزیده ی دیوان اشعار ) • عارف قزوینی • فرخی یزدی • علی اکبر دهخدا • میرزاده عشقی (دیوان اشعار طنز) ابوالقاسم لاهوتی • ایرج میرزا ( دیوان اشعار / عارف نامه / مثنوی زهره و منوچهر ) •

شعرای معاصر

علی معلم پروین اعتصامی • مظاهر مصفا • شهریار ( حیدر بابا ) • مهدی حمیدی شیرازی • نصرالله مردانی • حسین منزوی • سهیل محمودی • حمید سبزواری • حسن حسینی • مهرداد اوستا • شفيعی كدكنیخاکشیر اصفهانی